Privacy verklaring

Uw privacy is voor mij belangrijk!

Door de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelend coach van uw kind, een dossier over uw kind aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij vooraf aan de behandeling van uw kind is meegedeeld, tijdens een intake is besproken en eventueel vooraf in contractvorm is vastgelegd.
Daarnaast bevat dit dossier aantekeningen over de gezondheidstoestand van uw kind, zijn welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

Verscherpte regels privacybescherming
Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de persoonsgegevens (de AVG) zal, na de behandeling, het volgende in het dossier vermeld worden; wat hebben we gedaan, waarom (het behandeldoel), wat is het resultaat en wat vindt het kind van deze manier van werken.
 
Zorgvuldig omgaan met persoonlijke gegevens
Daarbij doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Ik beloof
 Zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind
 Ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 Dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier
 Dat ik mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

Informatieverstrekking
Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over uw kind zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, schriftelijke toestemming.
 
Financiële administratie
Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.
 
Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die alleen ik zal verwerken.
 De naam van uw kind, adres en woonplaats
 Geboortedatum
 De datum van de behandeling
 Een korte omschrijving van de behandeling
 De kosten van het consult
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de
behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.